Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy komisji.

Informacja o realizacji uchwały budżetowej za I półrocze 2019 roku – w tym instytucje kultury.

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego oraz systemu dowożenia dzieci i młodzieży.

Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ o zmianie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2019,

b/ zmiany Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2035,

c/ ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wielgie,

d/ przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A,B,C w miejscowości Wielgie gm.Wielgie, pow.lipnowski – część B i C,

e/ przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A,B,C w miejscowości Wielgie gm.Wielgie, pow.lipnowski – część A,

f/wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wielgie do realizacji projektu pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS.

g/ powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem,

h/ wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

i/ bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wielgie, położonej w miejscowości Bętlewo.

j/ wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Wolne wnioski i informacje.

Zakończenie obrad IX sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian