Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Przetargi 30.04.2019 III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie położonych w Zadusznikach i Teodorowie. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 08 maja 2019 roku Szczegóły
Przetargi 17.04.2019 II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 15 kwietnia 2019 roku – o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansów Szczegóły
Przetargi 05.04.2019 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Zaduszniki i Teodorowo Gmina Wielgie. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. o wydaniu decyzji Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Wodne Wójt Gminy Wielgie podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wielgie na 2019 rok. Uwagi należy wnosić w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Wielgie do dnia 26.03.2019r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr 5/ZR1D/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r., znak sprawy: WI.IV.7820.34.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotłowy – granica województwa”. Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwtzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT41445 PLONCZYN wraz z zasilaniem i drogą dojazdową, na działce nr 146/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Płonczyn, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2019 roku” Szczegóły